Valberedning

Valberedningen nominerar de personer som, vid årsstämman, föreslås för inval i Eolus styrelse. Den tar också fram förslag avseende revisorsarvoden, styrelsearvode till ordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete. Alla förslagen presenteras vid årsstämman samt i kallelsen och på hemsidan inför årsstämman.

Enligt beslut på årsstämman 2020 skall valberedningen för nästkommande årsstämma vara sammansatt av representanter för Eolus tre största aktieägare per den 31 maj 2020 samt styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert.

Följande personer har utsetts till att utgöra valberedning inför bolagsstämma 2021: Hans-Göran Stennert (i egenskap av styrelseordförande i Eolus Vind AB), Ingvar Svantesson, Hans Gydell samt Hans Johansson.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till Hans-Göran Stennert, telefon 0706-06 62 62 eller e-post hgst@eolusvind.com. Den som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta skriftligen genom brev till:

Valberedningen, Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm

Ett ärende som aktieägare vill ha behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 31 mars 2021. Läs mer om ärenden till stämman här.