Utskott

Ersättningsutskott:

Ersättningsutskottet består av Hans-Göran Stennert, Bodil Rosvall Jönsson och Sigrun Hjelmqvist. Hans-Göran Stennert är utskottets ordförande. Ersättningsutskottets uppgifter är att:

 • bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, bland annat genom att för styrelsen föreslå de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman ska besluta om,
 • följa och utvärdera eventuella pågående och under året beslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen,
 • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget,
 • tillse att bolagets revisor senast tre veckor före årsstämman lämnar skriftligt yttrande till styrelsen om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, samt
 • utföra de övriga uppgifter som åläggs ersättningsutskottet i Svensk kod för bolagsstyrning och övriga för bolaget relevanta regler och föreskrifter.

Revisionsutskott:

Revisionsutskottet består av Hans Linnarsson och Bodil Rosvall Jönsson. Hans Linnarsson är utskottets ordförande. Revisionsutskottets uppgifter är att:

 • övervaka Bolagets finansiella rapportering och svara för beredningen av styrelsens arbete med kvalitetssäkringen av densamma,
 • med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering,
 • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn  tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster,
 • biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval samt arvodering av revisionsinsatsen,
 • fortlöpande träffa Bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera synen på Bolagets risker,
 • utvärdera revisionsinsatsen och informera Bolagets valberedning eller i förekommande fall särskilda valberedning om resultatet av utvärderingen, och
 • utföra de övriga uppgifter som åläggs revisionsutskott i lag, Svensk kod för bolagsstyrning och övriga för bolaget relevanta regler och föreskrifter.