Revisorer

På bolagsstämman den 28 januari 2017 valdes PricewaterhouseCoopers AB (”PWC”) till revisorer med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Revisorerna granskar årsbokslut och årsredovisning samt bolagets löpande verksamhet och rutiner för att uttala sig om redovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Granskning av årsbokslut och årsredovisning görs under oktober och november. Därefter granskas att årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare följs.