Ersättningar

Eolus har etablerat ett bonus- och aktiesparprogram för samtliga anställda inom Bolaget. Bonus- och aktiesparprogrammet omfattar även Bolagets VD, vice VD och övriga ledande befattningshavare. Bonus utgår om Bolaget når av styrelsen fastställda mål. Bonusen utgår i form av en kontant ersättning, ett belopp motsvarande en halv månadslön, som om den anställde önskar kan användas för förvärv av B-aktier i Eolus genom den bank som Eolus anvisar.

I enlighet med incitamentsprogrammet kan ytterligare bonus delas ut i form av ersättning för köp av fler Eolus B-aktier. Denna möjlighet gäller anställda som köpt aktier i bolaget för hela eller delar av bonuslönen samt behållit dessa under tre år. Den som berättigas ytterligare bonus har rätt till ersättning för köp av en ny aktie per två aktier som förvärvats med den tidigare bonusen och behållits i tre år.

Ersättning till styrelsen

Arvode och annan ersättning till styrelsen, inklusive Eolus styrelseordförande, beslutas av årsstämman. I enlighet med beslut fattat på årsstämman den 28 januari 2017 bestämdes årsarvodet till totalt 1 100 KSEK, varav till styrelseordföranden med 350 KSEK och till ledamöterna med 150 KSEK vardera.

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningen till verkställande direktören samt övriga medlemmar i ledningsgruppen (för närvarande vice VD, CFO och bolagsjurist) utgår enligt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är antagna av årsstämman den 28 januari 2017 och gäller fram till nästa årsstämma.

Ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ledande befattningshavare i Eolus är de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp, för närvarande VD, vice VD, CFO och bolagsjurist. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pensionsförmån samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön och icke monetära förmåner. Bolaget ska ha möjlighet att erbjuda samtliga ledande befattningshavare en rörlig ersättning som maximalt uppgår till en halv månadslön per år. Den rörliga lönen ska baseras på att ett eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa mål uppnås. Målen ska utformas med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Bolaget ska även ha möjlighet att erbjuda ledande befattningshavare ett aktiesparprogram som innebär att bolaget ersätter kostnaden för att, tre år efter utbetalning av rörlig ersättning, förvärva hälften så många aktier som befattningshavaren förvärvat för sin rörliga ersättning och då fortfarande äger. I den mån styrelseledamot utför arbete för Eolus vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning för sådant arbete, dock att styrelseledamot inte ska omfattas av eventuellt aktiesparprogram som gäller för andra ledande befattningshavare. Bolaget föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.