Committees

Remuneration Committee:

The Remuneration Committee comprises Hans-Göran Stennert, Sigrun Hjelmquist. Hans-Göran Stennert is the Committee’s Chairman. The duties of the Remuneration Committee include:

 • to prepare Board decisions on matters regarding remuneration policy, remuneration and other terms of employment for senior management including proposals to the Board for the guidelines for remuneration of senior executives that the Annual General Meeting is to resolve on,
 • monitor and evaluate any ongoing programs and those adopted during the year for variable remuneration to company management,
 • monitor and evaluate the application of the guidelines for remuneration to senior executives decided by the Annual General Meeting as well as relevant remuneration structures and levels in the company,
 • ensure that the company’s auditor submits a written statement to the Board no later than three weeks before the Annual General Meeting regarding whether the guidelines for remuneration of senior executives valid since the previous Annual General Meeting have been followed, and
 • carry out the other duties that are assigned the Remuneration Committee in the Code and other applicable rules and regulations for the company.

Audit Committee:

The company has decided that the Board will not have an audit committee. The entire Board will carry out the committee’s duties instead. The duties that the Board will carry out in this function include:

 • monitor the company’s financial reporting and prepare the Board’s quality assurance of the same,
 • regarding the financial reporting, monitor the effectiveness of the company’s internal control and risk management,
 • review and monitor the auditor’s impartiality and independence, and thereby pay particular attention to whether the auditor provides other services than audit services,
 • assist the Nomination Committee in preparing proposals for the General Meeting’s resolution regarding election of auditors and fees for the audit assignment • regularly meet the company’s auditor for updates concerning the scope and methodology of the audit and to discuss the approach to the company’s risks,
 • evaluate the audit assignment and inform the company’s Nomination Committee or, when applicable, a special nomination committee of the results of the evaluation, and
 • execute the other duties of the Audit Committee required by law, the Code, and other relevant rules and regulations for the company.

Ersättningsutskott:

Ersättningsutskottet består av Hans-Göran Stennert, Sigrun Hjelmqvist och Fredrik Daveby. Hans-Göran Stennert är utskottets ordförande. Ersättningsutskottets uppgifter är att:

 • bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, bland annat genom att för styrelsen föreslå de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman ska besluta om,
 • följa och utvärdera eventuella pågående och under året beslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen,
 • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget,
 • tillse att bolagets revisor senast tre veckor före årsstämman lämnar skriftligt yttrande till styrelsen om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, samt
 • utföra de övriga uppgifter som åläggs ersättningsutskottet i Svensk kod för bolagsstyrning och övriga för bolaget relevanta regler och föreskrifter.

Revisionsutskott:

Bolaget har beslutat att styrelsen inte ska ha något revisionsutskott, utan att styrelsen i sin helhet ska fullgöra utskottets uppgifter. De uppgifter styrelsen ska fullgöra i denna funktion är att:

 • övervaka Bolagets finansiella rapportering och svara för beredningen av styrelsens arbete med kvalitetssäkringen av densamma,
 • med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering,
 • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn  tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster,
 • biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval samt arvodering av revisionsinsatsen, • fortlöpande träffa Bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera synen på Bolagets risker,
 • utvärdera revisionsinsatsen och informera Bolagets valberedning eller i förekommande fall särskilda valberedning om resultatet av utvärderingen, och
 • utföra de övriga uppgifter som åläggs revisionsutskott i lag, Svensk kod för bolagsstyrning och övriga för bolaget relevanta regler och föreskrifter.