Vindkraftverk på snöiga berg

Utdelningspolicy

Styrelsen har antagit en utdelningspolicy innebärande att Eolus aktieutdelning över en längre period ska följa resultatet och motsvara 20-50 procent av Bolagets vinst efter skatt. Utdelningen ska dock anpassas efter Bolagets investeringsbehov och finansiella ställning. Med tanke på svängningarna i Bolagets omsättning och resultat har styrelsen formulerat utdelningspolicyn så att utdelning inte behöver ligga inom intervallet varje enskilt år. Nuvarande utdelningspolicy antogs under 2011/2012.

Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag, är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Eventuell utdelning ombesörjes av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler för preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Inga särskilda regler, restriktioner eller förfaranden avseende utdelning föreligger för aktieägare som är bosatta utanför Sverige.