Vindkraftverk på snöiga berg

Omvandling av A-aktier till B-aktier

Aktieägare som önskar konvertera A-aktier till B-aktier i Eolus Vind AB ska skicka in en signerad anmälningssedel till nedan angiven adress.

I den skriftliga blanketten ska namn på aktieägare, person/organisationsnummer, postadress, VP-kontonummer samt antal aktier uppges. Blanketten ska vara underskriven med namn och datum samt ort och sändas i original till Eolus på angiven adress. Är aktieägaren juridisk person ska anmälan undertecknas av firmatecknare i original eller stödjas av firmatecknarens fullmakt i original.

Aktieägare som har A-aktierna registrerade på depå hos förvaltare ska vända sig till förvaltaren för att begära omvandling. Anmälan om omvandling är bindande och aktieägare kan inte återkalla eller avbryta påfordrad omvandling

Anmälningar inkomna via fax, telefon eller e-mail kan inte behandlas.

Eolus kommer att hantera inkomna anmälningar och rapportera dessa till Bolagsverket för registrering. Efter att registrering skett hos Bolagsverket, samt efter att Euroclear har infört ändringen i Eolus Vind AB:s aktiebok, är konverteringen verkställd och B-aktier bokas då in på anmält VP-konto.

Eolus Vind AB konverterar anmälda A-aktier till B-aktier efter utgången av var omvandlingsperiod (januari respektive juli). Anmälan om omvandling kan endast ske mellan 1-31 januari och 1-31 juli.

Anmälningssedel går att ladda ned här.

Signerad blankett i original ska skickas till:
Eolus Vind AB
Att: Helene Jönsson
Box 95
281 21 Hässleholm

 

 

Frågor och svar omvandling A-aktier till B-aktier

Hur gör jag för att omvandla mina A-aktier till B-aktier?

Är dina A-aktier direktregistrerade laddar du ned Anmälningssedeln för omvandling av A-aktier till B-aktier (som finns tillgänglig ovan) och fyller i den i enlighet med instruktionerna på blanketten och skickar in anmälningssedeln i original till angiven adress. Är dina A-aktier förvaltarregistrerade eller ligger i en kapitalförsäkring, anmäler du din begäran om omvandling till din förvaltare eller ditt försäkringsföretag som sedan hanterar ansökan om omvandling å dina vägnar.

Är den direktregistrerade aktieägaren juridisk person ska anmälan undertecknas av firmatecknare i original eller stödjas av firmatecknarens fullmakt i original.

Anmälningssedel för omvandling finns ovanför avsnittet om Frågor och svar.

Kan jag maila in anmälan?

Blanketten måste insändas undertecknad i original och Eolus kan således inte ta emot anmälningssedlar via alternativa kanaler såsom e-post eller fax och inte heller begäran om omvandling via telefon.

Hur begär jag omvandling av mina A-aktier ifall jag är förvaltarregistrerad aktieägare eller om innehavet ligger i kapitalförsäkring?

Är dina A-aktier förvaltarregistrerade eller ligger placerade i en kapitalförsäkring kontaktar du din förvaltare eller aktuellt försäkringsföretag med en begäran att omvandla A-aktierna och följer deras instruktioner. Förvaltaren eller försäkringsföretaget kommer därefter att verkställa anmälan om omvandling till Eolus. En sådan omvandling kan ta längre tid än en omvandling av ett direktregistrerat innehav, beroende på förvaltarens eller försäkringsföretagets rutiner.

Hur lång tid tar omvandlingen?

Inom två veckor efter perioden för anmälan om omvandlings utgång ska hela proceduren avseende omstämpling av A-aktier till B-aktier vara genomförd och du har tillgång till B-aktier på ditt VP-konto.

Vad händer om jag ångrar mig?

Anmälan om omvandling är bindande och aktieägare kan inte återkalla eller avbryta påfordrad omvandling.

Vad blir skattekonsekvenserna av att göra en omvandling av A-aktier till B-aktier?

En begäran om omvandling enligt bolagsordningens bestämmelse anses inte i Sverige utgöra något skattepliktigt byte eller annan skattepliktig avyttring av A-aktierna. Aktieägare uppmanas dock generellt att själva sätta sig in i den skattesituation som är aktuell för aktieägaren ifråga. Detta gäller särskilt aktieägare som är föremål för utländsk aktiebeskattning.