Vindkraftverk på snöiga berg

Bolagsstyrningsrapporter

Eolus jobbar för att verksamheten i bolaget ska drivas på ett ansvarsfullt och effektivt sätt för att på bästa sätt möta de krav som aktieägare och andra intressenter ställer. Bolaget arbetar utifrån ett antal fastlagda processer och policies för att säkerställa detta. Som ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm styrs bolaget av ett antal lagar, regelverk och etablerad praxis. Exempel på dessa är aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms börsregler och den svenska Koden för bolagsstyrning (”Koden”). Från och med noteringsdagen på Nasdaq Stockholm 2015 följer Eolus Koden och nedan återfinns samtliga bolagsstyrningsrapporter som bolaget upprättat med anledning av detta.