Vindkraftverk på snöiga berg

Affärsetik och visselblåsning

För Eolus är det viktigt att agera ansvarsfullt i våra affärsrelationer och skapa värde för våra intressenter. Det handlar i grunden om att man ska ha ett förtroende för oss som företag. Vår värdegrund innebär att vi ska ta ansvar, eftersträva delaktighet, inge förtroende och uppvisa positiva resultat. På Eolus har vi därav en Code of Conduct som alla medarbetare och konsulter ska följa.

Affärsetik

Många av Eolus medarbetare har externa kontakter i sitt dagliga arbete, till exempel med myndigheter som hanterar tillståndsärenden, samt kunder och leverantörer där stora affärer utförs.

För Eolus är det viktigt att följa nationella antikorruptionslagar och regelverk i de länder där vi är aktiva och vi arbetar aktivt för att förebygga korruption, mutor och bedrägerier i vår värdekedja.

Eolus Code of Conduct.

Visselblåsning

Syftet med visselblåsarkanalen är att säkerställa att alla anställda, samt de som arbetar som konsulter inom Eoluskoncernen, kan rapportera misstänkta oegentligheter och tjänstefel.

Eolus uppmanar aktivt medarbetare och konsulter att rapportera oegentligheter och allvarliga tjänstefel och har interna processer på plats för att säkerställa att den som rapporterar inte utsätts för repressalier.

Vad kan rapporteras?

Alla oegentligheter och allvarliga incidenter som uppfattas som brott mot lagar, förordningar, regelverk eller policys, riktlinjer eller rutiner som har antagits av Eolus kan rapporteras. Rapporter ska alltid göras i god tro och inte vara ogrundade anklagelser eller försök att uppnå personlig vinning. Rapporter till visselblåsarkanalen kan inkludera följande exempel:
  • En olaglig handling, civil eller kriminell.
  • Bedrägeri eller ekonomisk brottslighet.
  • Mutor eller korruption.
  • Intressekonflikter.
  • Allvarliga säkerhetsbrister.
  • Allvarliga missförhållanden samt diskriminering, inklusive sexuella trakasserier.
  • Allvarliga brister som kan orsaka miljö- och/eller personskada.
  • Läckande av känslig information.
  • Manipulation av bolagsdata / rapporter / system.

Listan ovan är inte uttömmande utan indikativ på vilken typ av beteende som kan anses felaktigt.

Eolus riktlinjer för visselblåsning. (pdf)