Vindkraftverk på snöiga berg

Bolagsstyrning

En god bolagsstyrning handlar om att upprätthålla förtroendet från marknaden, aktieägare och övriga intressenter.

Bolagsstyrningen beskriver hur uppgifterna fördelas mellan Eolus besluts- och kontrollorgan och bestäms utifrån gällande lagar, regelverk och processer:

  • Bolagets aktieägare utövar sin beslutsrätt vid bolagsstämman.
  • Styrelsen bär det yttersta ansvaret för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
  • VD, som utses av styrelsen, ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med styrelsens instruktioner.
  • Den externa revisorn utses av bolagsstämman för att granska räkenskaperna samt styrelsens och VD:s förvaltning.

Eolus Vind AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan den 2 februari 2015. Bolaget handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Eolus Vind AB har cirka 40 000 aktieägare och följer bolagsstyrningen i enlighet med Koden och utgår således ifrån principer som följer av lag, noteringsavtal, riktlinjer och god praxis. Bolaget är ett avstämningsbolag, vars aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (f d VPC). Totalt har bolaget givit ut 24 907 000 aktier.