Revisorsyttrande om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts

11 november 2021