Revisorsyttrande om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts

3 april 2023