Revisorsyttrande om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts

30 mars 2022