Bäckhammar

Området för vindparken är beläget på gränsen mellan de södra delarna av Kristinehamns kommun och de sydvästra delarna av Degerfors kommun (elområde 3), cirka 17 km sydöst om Kristinehamn. Platsen där vindkraftverken kommer att placeras utgörs av en skogsklädd lång ås i nord-sydlig riktning som sträcker sig cirka 140 – 155 meter över havet. Skogen i området domineras av produktionspräglad barrskog med goda vindtillgångar och relativt få kringboende.

Eolus beviljades 2012-11-15 tre separata miljötillstånd för uppförande och drift av vindkraftverk inom tre närliggande markområden. Samma datum beviljades också markägaren till en närliggande fastighet motsvarande miljötillstånd. Samtliga fyra miljötillstånd vann laga kraft i september 2013 efter slutlig prövning i Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt och utgör tillsammans vindparken Bäckhammar.

Teknikutvecklingen inom vindkraftsområdet har de senaste åren gått mycket snabbt framåt. För att på bättre sätt nyttja områdets vindtillgångar med bästa möjliga teknik ansökte Eolus om ändringstillstånd för höjning av vindkraftverkens totalhöjd till maximalt 200 meter, från den tillståndsgivna totalhöjden om 150 respektive 180 meter, vilket vann laga kraft i mars 2017.