Västvind vindkraftpark

Eolus Vind AB (Eolus) utreder förutsättningarna för en havsbaserad vindkraftpark i norra Kattegatt i territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon utanför Kungälvs och Öckerö kommuner. Inom detta område planerar Eolus för 50 vindkraftverk med en totalhöjd upp till 320 m.

Den västsvenska regionen är en viktig del av Sveriges  näringsliv, här finns många stora aktörer och det finns ett behov av mer kraft till regionen för att kunna fortsätta  utveckla industri, forskning- och utvecklingsverksamhet samt  elektrifieringen av samhället.

Västvind vindkraftpark kan komma att ge ett tillskott på ca 4–4,5 TWh förnybar el per år till det västsvenska elnätet. Detta går att jämföra med elanvändningen i Göteborgs kommun och Västra Götalands län som under 2019 rapporterades till 4,2 TWh respektive 18,4 TWh. Vindkraftparken kan därmed få en betydande roll för realiseringen av framtida industrietableringar, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt elektrifiering av samhället. De två alternativa landtagningspunkterna i Göteborgs och Tjörns kommuner för anslutningskabel innebär möjlighet för direktleverans, med små förluster, av lokalproducerad förnybar kraft till industrier och verksamheter i Västsverige.

Samrådsprocessen är inledd

Vi är angelägna om att få in synpunkter på projektet och ta del av lokal kunskap om området. Informationen kommer att ligga till grund för den fortsatta utredningen av förutsättningarna för projektet. Alla inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse som kommer att lämnas in tillsammans med tillståndsansökan.

Syftet med samrådet är att vi ska informera om projektet, inhämta synpunkter och svara på frågor. Även berörda myndigheter, lokala föreningar och organisationer blir inbjudna till samrådet. För att nå en bredare allmänhet kommer information om samrådet även att annonseras i lokala tidningar. Samrådet pågår till den 16 januari 2022.

Ta del av samrådsunderlaget och lämna synpunkter

Ett samrådsunderlag finns publicerat på: https://samrad.sweco.se/vastvind.
Där beskrivs projektet närmare och vad verksamheten kan komma att medföra, baserat på de kunskaper vi har idag. Om du önskar få samrådsunderlaget skickat till dig med post kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Vi önskar ta emot dina synpunkter senast den 16 januari 2022. Det går bra att lämna dem skriftligt genom synpunktsformuläret på samrådsportalen, alternativt per e-post till samrad.vastvind@eolusvind.com eller brev till adressen nedan.

E-post:samrad.vastvind@eolusvind.com
Postadress:Eolus Vind AB
Ref: Samråd Västvind
Torsgatan 5A
411 04 Göteborg

Kontaktuppgifter

Mathilda Svensson
Projektledare Västvind vindkraftpark
Tel: 070 – 877 51 72
E-post: mathilda.svensson@eolusvind.com