Norrmogen

Eolus undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt ”Norrmogen”. Projektområdet ligger i Lindesberg kommun, Örebro län, cirka 24 km norr om Lindesberg och cirka 6 km öster om Ramsberg, och bedöms kunna rymma upp till 11 vindkraftverk. Marken i projektområdet ägs av Sveaskog.

I december genomfördes ett informationsutskick till boende i närområdet, vilket syftade till att informera om planerna. Nu under maj månad hålls samråd med Länsstyrelsen i Örebro län och Lindesbergs kommun. Därefter kommer samråd ske med närboende, organisationer och andra intressenter. Mer information om projektet och samrådet kommer finnas tillgängligt på denna sida.

Hur går processen till?

Att etablera vindkraft tar tid, många år. För att anlägga och driva en vindkraftspark krävs tillstånd enligt miljöbalken. Inför ansökan om miljötillstånd genomförs samråd med myndigheter, organisationer, allmänheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av etableringen. Alla synpunkter som inkommer under samrådet kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse. Samrådet tillsammans med de inventeringar och utredningar som görs ligger sedan till grund för den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer upprättas och som tillsammans med tillståndsansökan lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Örebro län.

Bilden nedan visar vart i projektet vi befinner oss just nu.

Kontakt

Ifall du har några frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Caroline Enebrand, Projektledare, +4673 576 27 94, caroline.enebrand@eolusvind.com

Johan Hammarqvist, Kommunikationschef, +4672 050 59 11, johan.hammarqvist@eolusvind.com