Norrmogen

Eolus undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt ”Norrmogen” i Lindesbergs kommun. Området är beläget cirka 12 km sydväst om Skinnskatteberg och drygt 23 km nordost om Lindesberg i Örebro län och bedöms kunna rymma upp till 11 vindkraftverk med en höjd om maximalt 250 meter. Marken i projektområdet ägs av Sveaskog.

I december 2020 genomfördes ett tidigt informationsutskick till boende i närområdet, vilket syftade till att informera om planerna.

Samråd

I maj 2021 hölls ett inledande samråd med Länsstyrelsen i Örebro län och Lindesbergs kommun.

Under hösten kommer det genomföras samråd med närboende, organisationer och andra intressenter. Syftet med samrådet är att informera om projektet, besvara frågor och inhämta synpunkter. Vi är angelägna om att få in alla synpunkter på projektet och ta del av lokal kunskap om området. Informationen kommer att ligga till grund för den fortsatta utredningen av förutsättningarna för projektet.

Mer information om projektet och det kommande samrådet kommer finnas tillgängligt på denna sida

Hur går processen till?

Att etablera vindkraft tar tid, många år. För att anlägga och driva en vindkraftspark krävs tillstånd enligt miljöbalken. Inför en ansökan om miljötillstånd genomförs samråd med myndigheter, organisationer, allmänheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av etableringen. Alla synpunkter som inkommer under samrådet kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse. Samrådet tillsammans med de inventeringar och utredningar som görs ligger sedan till grund för den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer upprättas och som tillsammans med tillståndsansökan lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Örebro län.

Bilden nedan visar vart i projektet vi befinner oss just nu. Nästa steg, dvs samråd med närboende, organisationer, andra intressenter och allmänheten, kommer att ske under hösten 2021.

Kontakt

Ifall du har några frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Caroline Enebrand, Projektledare, +4673 576 27 94, caroline.enebrand@eolusvind.com

Johan Hammarqvist, Kommunikationschef, +4672 050 59 11, johan.hammarqvist@eolusvind.com