Norrmogen

Eolus undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt ”Norrmogen” i Lindesbergs kommun. Området beläget cirka 12 km sydväst om Skinnskatteberg och drygt 23 km nordost om Lindesberg i Örebro län. Projektområdet är cirka 7,5 km² stort och bedöms kunna rymma upp till 11 vindkraftverk med en höjd om maximalt 250 meter. Marken i projektområdet ägs av Sveaskog.

Nu pågår samråd

Att etablera vindkraft tar tid, många år. För att anlägga och driva en vindkraftspark krävs tillstånd enligt miljöbalken. Inför ansökan om miljötillstånd genomförs samråd med myndigheter, organisationer, allmänheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av etableringen. I maj 2021 genomfördes samråd med länsstyrelse och kommun. Nu är det dags för samråd med närboende, övriga myndigheter, lokala föreningar, organisationer och allmänheten. Samrådet pågår fram till den 17 december.

Syftet med samrådet är att informera om projektet, besvara frågor och inhämta synpunkter. Vi är angelägna om att få in alla synpunkter på projektet och ta del av lokal kunskap om området. Informationen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Vi har tagit fram ett samrådsunderlag som finns tillgängligt här nedan. Där beskrivs projektet närmare och hur det kan komma att påverka omgivningen, baserat på de kunskaper vi har idag.

Ladda ned samrådsunderlaget

Bilaga 1 Fotomontage

Bilaga 1 Fotomontage lågupplöst

Om du önskar få samrådsunderlaget hemskickat med post kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Samrådsportal

På vår samrådssida är ges en överskådlig bild av projektet. Där finns till exempel interaktiva kartor och fotomontage. Vi kommer även att publicera en inspelad presentation av projektet.

Klicka här för att komma till samrådsportalen

Samrådsutställning

Som en del i samrådet genomfördes en samrådsutställning den 16 november i Resta Bygdegård. Totalt besöktes utställningen av cirka 60 personer vid något av de tre tidspassen under eftermiddagen och kvällen.

Under utställningen gavs det möjlighet att ta del av material, ställa frågor och prata med oss från Eolus. Besökarna kunde ta del av att antal informationsplanscher, liksom samrådsunderlaget och fotomontage (som finns tillgängliga här ovanför.) Informationsplanscherna som visades vid samrådsutställningen finns att ta del av på samrådsportalen.

Lämna synpunkter under samrådet

Synpunkter under samrådet lämnas via e-post till samrad.norrmogen@eolusvind.com alternativt via brev till:

Eolus Vind

Ref: Norrmogen

Torsgatan 5A

411 04 Göteborg

Vi önskar ta emot ditt yttrande senast 17 december 2021.

Kontaktuppgifter

Caroline Daun                                                      Oscar Wiktorsson
Projektledare Norrmogen                                  Projektkommunikatör Norrmogen
Tel: 073 – 576 27 94                                           Tel: 073 – 077 32 09