Kedjeåsen

Eolus undersöker möjligheten att bygga en vindkraftpark vid Kedjeåsen i Karlskoga och Storfors kommuner. Området är beläget cirka 15 km norr om Karlskoga och cirka 7 km öster om Storfors tätort, i Värmland och Örebro län. Projektområdet är ca 13 km² stort och bedöms kunna rymma upp till 17 vindkraftverk med en höjd om maximalt 250 meter.

Samråd

Vi genomför nu samråd enligt miljöbalken. Syftet med samrådet är att informera om projektet, besvara frågor och inhämta synpunkter. Vi är angelägna om att få in alla synpunkter på projektet och ta del av lokal kunskap om området. Informationen kommer att ligga till grund för den fortsatta utredningen av förutsättningarna för projektet.

Vi har tagit fram ett samrådsunderlag som finns tillgängligt här nedan. Där beskrivs projektet närmare och hur det kan komma att påverka omgivningen, baserat på de kunskaper vi har idag. På grund av rådande pandemi är det inte möjligt att bjuda in till några fysiska träffar under samrådstiden, vilket vi annars normalt sett gör. Vi har därför spelat in en presentation av samrådsunderlaget som innehåller samma information som vi skulle ha delgett vid ett fysiskt samrådsmöte. Den som har frågor om projektet är välkommen att höra av sig via telefon eller mejl på kontaktuppgifterna nedan.

Synpunkter under samrådet lämnas via e-post till samrad.kedjeasen@eolusvind.com
alternativt via brev till:

Eolus Vind
Ref: Kedjeåsen
Torsgatan 5A
411 04 Göteborg

Vi har förlängt samrådstiden och det kommer vara möjligt att inkomma med synpunkter fram till 31 augusti, men vi kommer inte kunna vara tillgängliga för att svara på eventuella frågor om projektet (via telefon och e-post) mellan den 7 juli och 15 augusti.

Samrådsunderlag Kedjeåsen vindkraftpark
Bilaga 1 fotomontage
Komplettering avsnitt 5.3 i samrådsunderlaget

Presentation

Hur går processen till?

Att etablera vindkraft tar tid, många år. För att anlägga och driva en vindkraftspark krävs tillstånd enligt miljöbalken. Inför ansökan om miljötillstånd genomförs samråd med myndigheter, organisationer, allmänheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av etableringen. Alla synpunkter som inkommer under samrådet kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse. Samrådet tillsammans med de inventeringar och utredningar som görs ligger sedan till grund för den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer upprättas och som tillsammans med tillståndsansökan lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Örebro län.

Bilden nedan visar vart i processen vi befinner oss just nu.

Kontakt

Ifall du har några frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Caroline Enebrand, Projektledare, +4673 576 27 94,

Johan Hammarqvist, Kommunikationschef, +4672 050 59 11, johan.hammarqvist@eolusvind.com