Kedjeåsen

Eolus undersöker möjligheten att bygga en vindkraftpark vid Kedjeåsen i Karlskoga och Storfors kommuner. Området är beläget cirka 15 km norr om Karlskoga och cirka 7 km öster om Storfors tätort, i Värmland och Örebro län. Projektområdet är ca 13 km² stort och bedöms kunna rymma upp till 17 vindkraftverk med en höjd om maximalt 250 meter.

Var befinner vi oss nu?

Under sommaren 2021 genomförde vi samråd enligt miljöbalken. Samrådsunderlag med tillhörande bilagor finns tillgängligt på denna sida.

Under samrådet har vi inhämtat synpunkter och information om området inför det fortsatta arbetet. Nu följer ett gediget arbete med att utreda området närmare. Många utredningar och inventeringar av området återstår för att veta hur verksamheten kan komma att utformas och bedöma vilka konsekvenser den kan ge upphov till. Omfattningen av en kommande tillståndsansökan är inte klar.

Samrådsunderlag Kedjeåsen vindkraftpark
Bilaga 1 fotomontage
Komplettering avsnitt 5.3 i samrådsunderlaget

Hur går processen till?

Att etablera vindkraft tar tid, många år. För att anlägga och driva en vindkraftspark krävs tillstånd enligt miljöbalken. Inför ansökan om miljötillstånd genomförs samråd med myndigheter, organisationer, allmänheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av etableringen. Alla synpunkter som inkommer under samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse som bifogas tillståndsansökan. Samrådet tillsammans med de inventeringar och utredningar som görs ligger sedan till grund för den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som upprättas och som tillsammans med tillståndsansökan lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Örebro län.

Bilden nedan visar vart i processen vi befinner oss just nu.

.

Kontakt

Ifall du har några frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Caroline Daun, Projektledare, +4673 576 27 94, caroline.daun@eolusvind.com

Johan Hammarqvist, Kommunikationschef, +4672 050 59 11, johan.hammarqvist@eolusvind.com