Boarp

Eolus utreder möjligheterna för ändrad vägsträckning, större kranplatser och annan placering av uppställningsyta i vindkraftpark Boarp och inbjuder härmed till samråd gällande detta.

Eolus har tillstånd enligt miljöbalken (beslut 2019-10-30 och laga kraft 2020-05-27) för uppförande och drift av vindkraftverk på fastigheterna Tofteryds-Torp 1:7 och 1:13 samt Mörhult 1:17 i Vaggeryds kommun. Tillståndet omfattar fyra vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 200 m.

De senaste åren har teknikutvecklingen inom vindkraft gått mycket snabbt och bästa möjliga teknik idag är vindkraftverk med stor rotor som ger hög energiproduktion. De längre rotorbladen innebär förändrade krav gällande vägar och kranplatser för att möjliggöra säker transport och byggnation av vindkraftverk.

Detta innebär vägsträckningen blir annorlunda samt att kranplatserna blir större än vad som angavs som exempel i ansökan om tillstånd. Därtill kommer en uppställningsyta med ett temporärt platskontor, att placeras vid infartsvägen, i stället för centralt i området. På kartan nedan visas nya vägsträckningen, kranplatserna samt uppställningsplatsen (Site office). Eolus har för avsikt att söka ändringstillstånd (16 kap 2§ miljöbalken) för dessa ändringar. Samrådet avser alltså de ändringar som avses att göras. Detta samråd genomförs i form av ett samordnat undersökningssamråd och avgränsningssamråd. Något särskilt undersökningssamråd har alltså inte genomförts.

Syftet med samrådet är att vi ska informera om projektet, inhämta synpunkter och svara på frågor. Alla inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse som kommer att lämnas in till länsstyrelsen.

Samråd

Det är inte inplanerat några fysiska träffar under samrådstiden. Ni är välkomna att ringa eller mejla oss på Eolus enligt kontaktuppgifterna nedan och på förfrågan kan digitala möten anordnas.

Samrådsunderlag ny väg med mera Boarp vindpark

Synpunkter

Vi önskar ta emot synpunkter senast den 5 september 2021. Vi tar helst emot dem skriftligt genom e-post eller via brev till adresserna nedan. Märk gärna brevet med Samråd Boarp.

E-post: samrad.boarp@eolusvind.com

Postadress: Eolus Vind

Ref: Samråd Boarp

Box 95

281 21 Hässleholm

Kontaktuppgifter

Ifall ni har frågor eller önskar mer information är ni välkomna att kontakta oss.

Anna Gunnarsson                                              Jan Hansson

Projektledare Boarp                                          Bitr. projektledare Boarp

Tel: 0732 – 18 66 68                                          Tel: 0703 – 44 14 57