Sundsvallsklustret

Grunden för realisationen av Eolus projekt i Sundsvalls kommun (elområde 2 i Sverige) står att finna i det elhandelsavtal som tecknades med Google i december 2015 gällande vindpark Jenåsen. Avtalet, som är det andra mellan Google och Eolus, innebär att Google under en tioårsperiod kommer att köpa all el som produceras i vindpark Jenåsen som omfattar 23 vindkraftverk med en effekt om cirka 79 MW. Under räkenskapsåret 2016/2017 tecknade Eolus avtal om att sälja vindparken till Munich Re som kommer att tillträda anläggningen när den är färdigställd under sommaren 2018. Eolus kommer att ansvara för drift och förvaltning av parken åt kunden.

Genom det avtal om elnätsanslutning som Eolus tecknade med E.ON Elnät för Jenåsen installeras även ytterligare överföringskapacitet genom bland annat byggnation av en ny stamnätsstation i Nysäter. Detta möjliggör utbyggnad av andra vindkraftsprojekt i området, både sådana som utvecklas av Eolus och sådana som utvecklas av andra aktörer.

I december 2017 tecknade Eolus avtal om försäljning av ytterligare två parker i området och vars anslutningar möjliggjorts av investeringarna i stamnätsstaionen i Nysäter. Aquila Capital förvärvar Kråktorpet och Nylandsbergen. För vindpark Kråktorpet bestående av 43 vindkraftverk med en effekt om 163,4 MW kommer Aquila att bidra med finansiering under byggnationen. För vindpark Nylandsbergen bestående av 18 vindkraftverk med en effekt om 68,4 MW kommer köpeskillingen erläggas fullt ut vid färdigställande och övertagande. Avtal har tecknats med E.ON om elnätsanslutning för båda vindparkerna och avtal om entreprenadarbeten för båda parkerna har tecknats med Veidekke. Båda vindparkerna beräknas kunna överlämnas till kund under andra halvan av 2019. Eolus kommer att ansvar för drift och förvaltning av båda parkerna åt kunden.

De båda projekten är belägna i skogsområden med relativt få kringboende och på en höjd av mellan 300–450 meter över havet med goda vindtillgångar.

*Bilden ovan visar byggnation av vindpark Jenåsen.